Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til lag og organisasjonar

1. Bakgrunn

Generalforsamlinga i SØK AS gjorde følgjande vedtak på møtet den 30. august 2021:
«Generalforsamlinga sluttar seg til styrets forslag om å etablera ei SØK-stifting som skal overta og vidareføra SØK AS sin funksjon som støttespelar for allmennyttige og liknande formål i SØK sitt geografiske område. Generalforsamlinga sluttar seg òg til styrets forslag til vedtekter for Stiftinga og forslag til samansetjing av styret m.m.
Generalforsamlinga sluttar seg til styrets forslag om at SØK ved sal av aksjar som selskapet har erverva i Haugaland Kraft AS, skal overføra 20 % av netto salsoppgjer til SØK-stiftinga for allmennyttige og liknande føremål. Fram til SØK AS sel aksjane i HK skal finansiering av Stiftinga sikrast ved at SØK AS skriv ut eit gjeldsbrev til Stiftinga, pålydande 20 % av det framtidige salsoppgjeret for HK-aksjane. Gjeldsbrevet forfell til betaling når SØK AS sel aksjane i HK. I perioden 2021-2025 skal SØK AS betala Stiftinga ei årleg rente på 2,7 mill. kr, med start i 2021. Etter 2025 skal renta setjast til 3 mill. kr, eller 20 % av årleg utbytte frå HK, viss dette utgjer meir enn 3 mill. kr.»


SØK-stiftinga for allmennyttige og liknande føremål i SØK-området vart i september 2021 etablert av styret i SØK AS med dei vedtektene og det styret/den valnemnda som vart fastsett på SØK AS si Generalforsamling og referert i Vedlegg 2 og 3 til protokollen frå møtet. Stiftinga vil i samsvar med vedtaket ta imot 20 % av det framtidige salsoppgjeret for aksjane i Haugaland Kraft. Fram til SØK AS sel sine aksjane i Haugaland Kraft AS, skal SØK AS betala Stiftinga ei årleg rente på 2,7 mill. kr per år fram til 2025. Etter 2025 aukar renta til 3 mill. kr eller til 20 % av utbyttet frå Haugaland Kraft AS, viss dette utgjer meir enn 3 mill. kr.

2. Vedtektene seier korleis styret skal disponera midlane i Stiftinga

§ 9 : Disponering av midlane i stiftinga
«Tildeling av gåver og støtte skal vedtakast av styret og skal vera i samsvar med stiftinga sine føremål og reglane nedanfor. I samsvar med § 2 skal stiftinga vidareføra Skånevik Ølen Kraftlag AS sin funksjon som støttespelar for ulike allmennyttige og liknande føremål i SØK-området. Stiftinga kan som ein del av denne funksjonen samarbeida med andre om bygde- og næringsutvikling. Stiftinga skal støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige føremål til beste for innbyggjarane i SØK-området. Stiftaren sin ambisjon er at stiftinga skal vidareføra SØK AS sitt støtteomfang og fordeling til ulike støtteføremål i åra før etablering av stiftinga.

Styret skal følgja desse reglane ved tildeling av støtte:
- Støtte til anlegg og forsamlingshus skal tildelast etter søknad og basert på aktiviteten og storleiken på anlegget / forsamlingshuset.

- Støtte til barne- og ungdomsarbeid for barn skal tildelast etter søknad basert på antal aktive medlemmer under 16 år i lag / organisasjonar.

- Støtte til bygde- og næringsutvikling skal tildelast etter søknad og med 60 % til Gamle Ølen Kommune og 40 % Gamle Skånevik Kommune. Fordelinga på bygdenivå skal følgja følgjande prosentsats for kvar bygd: Vikebygd, Bjoa og Åkrafjorden med 10 % kvar, Ølen og Ølensvåg med 20 % kvar og Skånevik med 30 %. For å støtta opp om større prosjekt kan ein avvika frå denne
fordelinga i den årlege støtta, men fordelinga skal gjelda for samla støtte over ein periode på 5 år. Denne fordelinga skal vurderast på nytt kvart tiande år. - Støtte til kulturarvprosjekt og andre føremål skal tildelast etter søknad basert på konkrete planar.

- Støtte til store prosjekt som ikkje kan dekkast av årsresultatet, skal styret leggja fram for årsmøtet til uttale.

- Samla årleg støtte skal ikkje overstiga to gonger årsresultatet.

Styret skal setja som vilkår for støtte at dei som blir tildelt midlar skal rapportera bruken av mottekne midlar og leggja fram rekneskap og årsmelding som stadfester at bruken av midlane er i samsvar med søknaden. Stiftinga skal leggja opp til at søknadsprosessen og rapporteringa skjer elektronisk på stiftinga si heimeside.»

3. SØK AS sine retningslinjer for ressursbruk for 2021/22

Generalforsamlinga i SØK AS vedtok på møtet den 30. august 2021 retningslinjer for SØK AS sin ressursbruk, noko som gir ein konkret peikepinn på Stiftaren sine ambisjonar for vidareføring av støtteomfang og tildelingskriteria:

«Maksimalrammene for tildeling av støtte i 2021/22 skal vera inntil 2,5 mill. kr og innanfor følgjande rammer for følgjande føremål:
- Inntil 900 000 kr til Bygde- og næringsutvikling
- Inntil 1 000 000 kr til fiberutbygging
- Inntil 600 000 kr til Andre Allmennyttige føremål

Styret skal ved disponering av ramma ta omsyn til handlingsrommet innanfor årets utbyte frå HK. 
Tildelinga av støtte skal basera seg på søknader og rapportert bruk av støtte frå tidlegare tildelingar.

- Støtte til fiberutbygging skal berre tildelast til prosjekt i samarbeid med HK og prosjekta skal vera klar til oppstart / gjennomføring i arbeidsåret.

- Støtte til Bygde- og næringsutvikling m.m. skal fordelast med 40 % til
«Gamle Skånevik» og 60 % til «Gamle Ølen. Bygdevis fordeling av denne støtta skal byggja på følgjande forholdstal: Vikebygd, Bjoa og Åkrafjorden: 10 % kvar, Ølensvåg og Ølen: 20 % kvar og Skånevik: 30 %.»

Styret legg til grunn at SØK vidarefører samarbeidet med grendelaga om bygde- og næringsutviklinga. Styret foreslår vidare å slå saman støtta til grendelaga i Åkrafjorden og forutset at grendene i Åkrafjorden organiserer seg i eitt lag som dekker alle grendelaga.»

4. Stiftinga sine rammer og reglar for tildeling av støtte

«Vidareføra støtteomfang og fordeling»

I vedtaket på Generalforsamlinga i SØK AS i august 2021 og i vedtektene for Stiftinga er det lagt til grunn at Stiftinga skal vidareføra SØK AS sitt støtteomfang og fordeling til ulike støtteformål i åra før etablering av stiftinga.

SØK-støtte til SØK-bygdene dei siste åra
I Retningslinjene for investeringar og ressursbruk i SØK AS var støtteføremåla delt i to hovudgrupper, og årsmeldingane viser følgjande utdelingar frå 2018 -2020:

1. Bygde- og næringsutvikling (inkl. fiberutbygging) har blitt tildelt den største ramma, litt meir enn 75 % av årleg støtte. Denne ramma har blitt fordelt nokolunde likt på kvart av dei to føremåla i denne kategorien:
a. Tilskot til Grende- og Bygdeutviklingslag eller andre partnerar: 37 %
b. Toppfinansiering av fiber/breibandsutbygging: 39 %

2. Andre allmennyttige føremål har blitt tildelt om lag 25 % av årleg støtte. Denne ramma har blitt dimensjonert og fordelt etter søknader basert på aktivitet og medlemstal, og viser difor større variasjon. Denne kategorien inneheld følgjande element og andel av samla årleg støtte:
a. Støtte til drift av anlegg og forsamlingshus : 13 % av årleg støtte
b. Støtte til barne- og ungdomsarbeid (under 16 år): 8 % av årleg støtte
c. Støtte til kulturarv og sogelagsarbeid: 3 % av årleg støtte
d. Den ekstra koronastøtta i 2020 fordelte seg på fleire føremål
Vedtatt i Styret 24.april 2018 og oppdatert i samsvar med styrevedtak den 3.september 2019.

5. Årleg støtteomfang

I saksframlegget til Generalforsamlinga 2021 vart det lagt til grunn at Stiftinga skulle tilførast ein kapital som gjorde det mogleg for Stiftinga å vidareføra eit støtteomfang på om lag 2,5 mill. kr årleg (2017 kroner). Det faktiske omfanget av støtte dei tre siste åra har vore på 1,9 mill. kr i 2018, 2,4 mill. kr i 2019 og 2,7 mill. kr i 2020. Basert på stiftaren sine uttrykte ambisjonar og dei faktiske utdelingane, vil ei vidareføring av den årlege utdelinga bety ei ramme på inn til 2,5 mill. kr (2017 – kr).

Styret i Stiftinga vil innanfor denne årlege ramma disponera Stiftinga sine inntekter og kapital på ein måte som tillèt fleksibilitet mellom år, men som følgjer det fastsette rammegjennomsnittet over 5 år.

6. Gjennomføring av tildelinga av støtte

Utdeling av støtte skal skje årleg når inntektene til Stiftinga tillèt det. Søknadsskjema for støtte skal vera tilgjengeleg på SØK si nettside i god tid før den årlege søknadsfristen, som Styret fastset. 

Søknader skal leverast på nettsida, og søkjarane skal leggja ved følgjande dokumentasjon:

- Omtale av søknaden
- Rekneskap og årsmelding for siste kalenderår
- Aktiviteten i laget / prosjektet siste kalenderår
- Liste over betalande medlemmer i laget, når dette er relevant
- Synleggjering av støtte frå SØK-stiftinga, når dette er relevant

Ved handsaming av søknadane skal det leggjast opp til å nytta følgjande reglar:

- Styret grovfordeler den årlege ramma til ulike føremål i samsvar med punkt 3, 4 og 5 ovanfor
- Tildeling til dei ulike føremåla blir deretter fordelt innanfor dei fastsette rammene basert på mottekne rapportar og søknader
- Fordeling til bygde- og næringsutvikling med om lag 50 % til grendelag og 50 % til andre tiltak
- Fordeling til drift av anlegg og forsamlingshus med grunnlag i kapasitet / storleik
- Fordeling til kvart lag / organisasjon med ein lik sum per betalande medlem under 16 år
- Til lag med liten aktivitet (mindre enn 6 arrangement i året) kan det gjerast avkorting i støtta med inntil 50 % ut frå regelen om lik sum per betalande medlem
- Fordeling til sogelag / kulturarvsarbeid med grunnlag i aktivitetsplan og budsjett
- Til søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra til søknaden, ikkje rapporterer bruk av tidlegare støtte eller ikkje møter på kontaktmøte, kan det gjerast avkorting i støtta med inntil 50 % ut frå reglane ovanfor

7. Forslag om grovfordeling for 2021

Ut frå vedtekter, stiftingsdokument og dokumenterte ambisjonar frå Stiftaren, set Styret opp følgjande grovfordeling for tildeling av støtte for 2021:

a. Tilskot til grendelag / bygdeutviklingslag        kr 900 000
b. Støtte til fiber/andre bygdeutviklingstiltak     kr 900 000
c. Støtte til drift av anlegg og forsamlingshus     kr 320 000
d. Støtte til barne- og ungdomsarbeid                   kr 210 000
e. Støtte til kulturarv og sogelagsarbeid               kr   70 000
f. Reserve                                                                          kr 100 000
Ramme for fordeling                                             kr 2 500 000

Søknadsrunden er avslutta

SØK Stiftinga har fullført årets søknadsrunde til gode formål for vidare utvikling av bygdene i det gamle Skånevik Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
Ny runde i 2022. 

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga