Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling.

SØK Stiftinga er ein lokal bidragsytar som ynskjer å styrka lokal bygde- og næringsutviklingsprosjekt, gjennom støtte til lokale føremål i konsesjonsområdet.
Kvart år tildeler SØK Stiftinga midlar til lokale prosjekt og aktørar som driv med friviljug arbeid, både for born, ungdom og vaksne. 

Ny søknadsrunde for 2023, ramma er fastsett

I styremøte 5. september gjekk styret gjennom ramme og retningslinjer for søknadsrunden 2023.  Som før er søknadsportalen open i perioden 15.9. - 15.10. Me håpar på mange gode søknadar. 

Styret vedtok følgjande grovfordeling for tildeling av støtte for 2023:

                  A. Tilskot til grendelag / bygdeutviklingslag                            kr    900 000
                  B. Støtte til andre bygdeutviklingstiltak (inkl. fiber)              kr   900 000
                  C. Støtte til drift av anlegg og forsamlingshus                        kr    350 000
                  D. Støtte til barne- og ungdomsarbeid                                      kr     210 000
                  E. Støtte til kulturarv og sogelagsarbeid                                  kr       70 000
                  F. Reserve                                                                                            kr        70 000
                      Ramme for fordeling                                                                   kr  2 500 000

Endeleg tildeling blir gjort i styremøte i SØK-stiftinga etter at søknadsrunden 2023 er avslutta.

Det er verdt å merka seg at retningslinjene for formål B er blitt endra. Under føremål B kan det bli gitt støtte til større prosjekt som grendelaga normalt ikkje kan løysa åleine. Som ein peikepinn for søkjarar vil styret for 2023 setja ei grense mellom små og store prosjekt på 400 000 kr i prosjektkostnad (inkl. dugnad og mva), eller når søknaden om støtte er på over 100 000 kr. 

Støtte til større prosjekt under føremål B blir utbetalt i tre deler, 25 % når prosjektet har starta, 25% når prosjektet er kome halvvegs og resten etter at Stiftinga har mottatt sluttrapport med rekneskap. Prosjektet må vera starta opp seinast innan 1 år etter tildelingsvedtaket og gjennomføringsfristen er maksimalt 2 år frå oppstart. Søknad om forlenging av fristane for oppstart og/eller gjennomføring må sendast før fristen går ut.

Retningslinjene for støtte til større prosjekt under føremål B med krav til oppstart  gjeld også for støtta som vart gitt i 2022.
     

Søknadsrunden 2023

Årets søknadsrunde for SØK Stiftinga blir i perioden 15.9. - 15.10.2023. Me håpar på mange gode søknadar til gode formål for vidare utvikling av bygdene i det gamle Skånevik Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
 

Kontakt

SØK Stiftinga

Ein lokal støttespelar for friviljuge lag, organisasjonar, bygde- og næringsutvikling i gamle Skånevil Ølen Kraftlag sitt konsesjonsområde.
© SØK Stiftinga